Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden (hierna: de koper). Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op elke andere rechtsverhouding tussen Seats4Gamers en de koper.

1.2 Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van de koper blijven onverlet voor zover de inhoud daarvan niet in strijd is met de algemene voorwaarden van Seats4Gamers. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in de algemene voorwaarden van Seats4Gamers is het bepaalde in de algemene voorwaarden van Seats4Gamers bindend.

1.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

1.5 Indien Seats4Gamers met de koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door Seats4Gamers gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, en gewichtsopgaven e.d., die Seats4Gamers bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor Seats4Gamers niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Seats4Gamers aanbiedt. Indien de geleverde zaken hiervan afwijken geeft dit de koper niet het recht om de ontvangst van de geleverde zaken danwel de betaling daarvan te weigeren. Evenmin is Seats4Gamers dan verplicht om schade – in welke vorm of dan ook – aan de koper te vergoeden.

2.3 Seats4Gamers behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten.

3.1 Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na schriftelijke of elektronische bevestiging van een bestelling door Seats4Gamers, dan wel na feitelijke uitvoering c.q. levering door Seats4Gamers van een bestelling.

3.2 Bestellingen worden door Seats4Gamers slechts aanvaard tegen de prijzen zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de bestelling de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Seats4Gamers schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan de oude publicaties etc. waarin andere prijzen en kortingen worden genoemd dan voor de betreffende bestelling door Seats4Gamers vastgestelde prijzen en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Alle door Seats4Gamers genoemde prijzen en bedragen zijn in Euro’s en exclusief B.T.W.

3.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van EURO 250,– wordt door Seats4Gamers EURO 10,00 orderkosten in rekening gebracht.

3.5 Verzending en vervoer van zaken geschiedt voor risico van de koper. De kosten van de verzending en vervoer van zaken zijn voor rekening van Seats4Gamers.

3.6 De levering vindt plaats doordat Seats4Gamers de zaken aflevert op het door de koper opgegeven adres. De koper is verplicht de door Seats4Gamers in het kader van de overeenkomst geleverde zaken af te nemen op het moment dat Seats4Gamers deze (af)levert. Indien de koper weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, dan is Seats4Gamers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. Bovendien kan Seats4Gamers dan aanspraak maken op betaling van de overeengekomen prijs als had de levering plaatsgevonden.

3.7 Indien Seats4Gamers een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Een opgegeven levertijd behelst dan ook nimmer een fatale termijn.

3.8 Zaken die door Seats4Gamers niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Seats4Gamers ten behoeve van de koper worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde zaken. Speciaal door Seats4Gamers bestelde zaken worden door Seats4Gamers na aflevering niet retourgenomen.

3.9 Afspraken of overeenkomsten met het personeel (alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben) van Seats4Gamers binden deze laatste niet, voor zover ze door Seats4Gamers niet schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard.

3.10 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen ten opzichte van hetgeen eerder is overeengekomen, zijn slechts geldig, indien deze door Seats4Gamers zijn geaccepteerd, danwel indien deze door Seats4Gamers schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de koper schriftelijk geen bezwaar is gemaakt.

3.11 Seats4Gamers is te allen tijde gerechtigd om van de koper genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de koper aan Seats4Gamers verschuldigd is en zal worden. Indien de koper in gebreke blijft met het stellen van de door Seats4Gamers verlangde genoegzame zekerheid, is Seats4Gamers bevoegd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie.

4.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert Seats4Gamers de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de (fabrieks)garantie die door haar leveranciers aan Seats4Gamers wordt gegeven.

4.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Seats4Gamers geleverde producten zaken zal Seats4Gamers de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Seats4Gamers geleverde zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Seats4Gamers te worden verzonden. Seats4Gamers verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de koper jegens de fabrikant.

4.3 De koper is gehouden om de zaken op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarin het normale handelsverkeer gesteld worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

5.1 Indien Seats4Gamers aansprakelijk is voor schade, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

5.2 Seats4Gamers is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Seats4Gamers of haar ondergeschikten. Seats4Gamers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 In het geval van schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar van Seats4Gamers worden gemeld en wanneer er dekking is zal de aansprakelijkheid van Seats4Gamers voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uit te keren bedrag.

5.4.Seats4Gamers is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van zaken ontstaan tijdens verzending hiervan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Totdat alle verplichtingen, uit welke hoofde dan ook die de koper heeft of zal hebben jegens Seats4Gamers volledig zijn nagekomen, blijven de geleverde zaken voor rekening en risico van de koper en, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Seats4Gamers.

6.2 De koper is niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

6.3 Ingeval de koper enige verplichting jegens Seats4Gamers niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de zaken alsdan op eerste afroep franco aan Seats4Gamers te retourneren. Koper geeft bij dezen reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Seats4Gamers om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Seats4Gamers zich bevinden.

6.4 Ingeval Seats4Gamers een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Seats4Gamers tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

6.4 De koper is verplicht Seats4Gamers terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

6.5 Mocht te eniger tijd blijken dat de koper niet aan de verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde, danwel minimaal EURO 75,00.

Artikel 7. Betaling.

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Seats4Gamers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de koper onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voorgenoemde weigering voortvloeiende kosten aan Seats4Gamers te vergoeden.

7.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Seats4Gamers of op een door Seats4Gamers aan te wijzen rekening.

7.4 Reclames van welke aard dan ook, geven de koper nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

7.5 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, dan verkeert de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal Seats4Gamers gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, in rekening te brengen vanaf het verzuim, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

7.6 Indien de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Deze kosten belopen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EURO 350,-.

Artikel 8. Reclame, Opschorting en Ontbinding.

8.1 Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, dienen op straffe van verval van recht, binnen 8 dagen na ontdekking c.q. binnen 8 dagen nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden dan wel binnen 8 dagen na toezending van de facturen schriftelijk aan Seats4Gamers kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Retourzending door de koper, alsmede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van Seats4Gamers, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voor zover Seats4Gamers zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan van een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de zaken zijn gefactureerd. Seats4Gamers behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retourgekomen zaken 10% behandelingskosten aan de koper in rekening te brengen. Zaken die langer dan 1 maand in het bezit van de koper zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd. Alleen onbeschadigde producten in de originele verpakking komen in aanmerking voor retourname.

8.3 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Seats4Gamers gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de koper danwel aanvraag van voorgenoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Seats4Gamers zal alsdan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Seats4Gamers tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Seats4Gamers verder toekomende rechten. Seats4Gamers zal gerechtigd zijn van de koper betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Seats4Gamers gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de koper.

8.4 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel Seats4Gamers alsook de koper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

8.5 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten controle of de zeggenschap van Seats4Gamers vallen.

8.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.7 Seats4Gamers is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen die door Seats4Gamers zijn gedaan voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.8 Seats4Gamers heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

8.9 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Seats4Gamers ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen.

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten of rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Seats4Gamers, zulks onverminderd de bevoegdheid van Seats4Gamers om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te addiëren.

9.2 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Seats4Gamers en de koper is het Nederlands Recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.